موز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۵۱,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۰۱,۰۰۰ ریال