سیب زرد درجه یک
حداقل قیمت: ۹۳,۳۳۴ ریال
حداکثر قیمت: ۱۲۸,۱۵۸ ریال