میلگرد آجدار نمره 14 (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۵۶,۸۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۶۲,۸۹۴ ریال
دسته بندی : میلگرد