میلگرد آجدار نمره 14 (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۰۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : میلگرد