میلگرد آجدار نمره 14 (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۴۴,۴۲۵ ریال
حداکثر قیمت: ۴۶,۵۳۶ ریال
دسته بندی : میلگرد