گوجه فرنگی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۷,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گوجه فرنگی