دستمال کاغذی 200 برگ معمولی (یک بسته)
حداقل قیمت: ۵۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال