دستمال کاغذی 200 برگ معمولی (یک بسته)
حداقل قیمت: ۵۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال