ذرت دامی خارجی (یک کیلوگرم) قیمت مصوب در مبادی ورودی
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۷,۰۰۰ ریال