برنج داخلی خزر (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۷۴,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال