لوبیا قرمز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۹۴,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۳۸,۰۰۰ ریال