عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۷۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۹۲,۰۰۰ ریال