برنج پاکستانی باسماتی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۲۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۵۸,۰۰۰ ریال