برنج داخلی هاشمی (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۳۳۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۸۲,۰۰۰ ریال