نخود درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۲۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۸۳,۰۰۰ ریال