• صافی:
# نام خدمت گروه خدماتی آخرین قیمت مصوب ثبت شکایت
۱ تعویض و المثنی کارت معافیت و پایان خدمت تعرفه پلیس+10 ۴۰۵,۲۲۶ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۲ اجرائیات تعرفه پلیس+10 ۶۵,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۳ خدمت تحقیقات بیمه نامه افراد تحت تکفل تعرفه پلیس+10 ۱۹۸,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۴ تشخیص هویت تعرفه پلیس+10 ۱۸۷,۲۶۴ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۵ وظیفه عمومی.عادی تعرفه پلیس+10 ۳۶۰,۷۹۳ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۶ وظیفه عمومی.خاص تعرفه پلیس+10 ۳۰۶,۲۴۸ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۷ اماکن عمومی تعرفه پلیس+10 ۲۲۶,۶۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۸ رسیدگی غیر حضوری تعرفه پلیس+10 ۳۸,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۹ جزئیات رسیدگی غیر حضوری تعرفه پلیس+10 ۳,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۱۰ کفالت تعرفه پلیس+10 ۱۹۸,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۱۱ ارائه کد رهگیری به سرپرست خانوارها تعرفه پلیس+10 ۴۰,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۱۲ ثبت اطلاعات و تغییر آمار هر خانوار تعرفه پلیس+10 ۶۱,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت