• صافی:
# نام خدمت گروه خدماتی آخرین قیمت مصوب ثبت شکایت
۱ صدور شناسنامه المثنی ثبت احوال ۱۹۶,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۲ تغییر نام خانوادگی ثبت احوال ۱۹۶,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۳ ثبت وقایع ازدواج و طلاق ثبت احوال ۱۹۶,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۴ کارت ملی المثنی ثبت احوال ۱۳۸,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۵ تعویض کارت ملی ثبت احوال ۱۳۸,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۶ تعویض شناسنامه ثبت احوال ۱۹۶,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۷ درخواست کارت ملی اولیه ثبت احوال ۱۳۸,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۸ درخواست هیات حل اختلاف ثبت احوال ۱۹۶,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۹ صدور گواهی تجرد ثبت احوال ۱۹۶,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۱۰ درخواست اجرای احکام دادگاه ثبت احوال ۱۹۶,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۱۱ کارت هوشمند ملی ثبت احوال ۱۴۲,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۱۲ توزیع کارت ملی هوشمند ثبت احوال ۳۵,۰۰۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت