تعویض شناسنامه
قیمت مصوب
۱۹۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : ثبت احوال
توضیحات:

علاوه بر کارمزد مذکور، مبلغ 300،000 ریال بابت مصوبه قانون برنامه توسط دفاتر دریافت و به حساب خزانه واریز می گردد.

مبلغ 400،000 ریال بابت فقدان شناسنامه نوبت اول و 700،000 ریال نوبت دوم و 2،000،000 ریال نوبت سوم و بعد از آن توسط دفاتر دریافت و به خزانه واریز می گردد.