کارت هوشمند ملی
قیمت مصوب
۱۴۲,۰۰۰ ریال
دسته بندی : ثبت احوال
توضیحات:

علاوه بر کارمزد مذکور، مبلغ 250،000 ریال بابت مصوبه قانون برنامه توسط دفاتر دریافت و به حساب خزانه واریز می گردد.