درخواست اجرای احکام دادگاه
قیمت مصوب
۱۹۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : ثبت احوال
توضیحات:

علاوه بر کارمزد مذکور، مبلغ 700،000 ریال بابت مصوبه قانون برنامه توسط دفاتر دریافت و به حساب خزانه واریز می گردد.