تشخیص هویت
قیمت مصوب
۱۸۷,۲۶۴ ریال
دسته بندی : کارمزد خدمات پلیس +10
توضیحات: علاوه بر کارمزد مذکور، مبلغ 200،000 ریال بابت هزینه دادرسی یک نسخه ای،350،000 ریال بابت هزینه دادرسی دو نسخه ای، و 500،000 ریال هزینه دادرسی سه نسخه ای و 75،000 ریال بابت هزینه انگشت نگاری توسط دفاتر دریافت و به حساب خرانه واریز می گردد.