وظیفه عمومی.عادی
قیمت مصوب
۳۶۰,۷۹۳ ریال
قیمت محلی
دسته بندی : کارمزد خدمات پلیس +10
توضیحات: