درخواست قطع گاز(تخریب، نوسازی، عدم سکونت طرح شهرداری)
قیمت مصوب
۹۱,۰۰۰ ریال
دسته بندی : شرکت گاز
توضیحات: