کارت ملی المثنی
قیمت مصوب
۱۳۸,۰۰۰ ریال
دسته بندی : ثبت احوال
توضیحات:

علاوه بر کارمزد مذکور، مبلغ 1،000،000ریال بابت مصوبه قانون برنامه توسط دفاتر دریافت و به حساب خزانه واریز می گردد.