تعویض و المثنی کارت معافیت و پایان خدمت
قیمت مصوب
۴۰۵,۲۲۶ ریال
دسته بندی : کارمزد خدمات پلیس +10
توضیحات:

علاوه بر کارمزد مذکور، مبلغ 200،000 ریال بابت دیون دولتی توسط دفاتر دریافت و به حساب خزانه واریز می گردد.