تغییر نام خانوادگی
قیمت مصوب
۱۹۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : ثبت احوال
توضیحات:

بر اساس تکالیف قانون برنامه و بودجه، مبلغ 1،000،000ریال علاوه بر کارمزد دفاتر از متقاضی اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد.

مبلغ 2،500،000 ریال بابت تغییر نام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی و 1،000،000 ریال بابت نوبت اول و 2،500،000 ریال برای نوبت دوم و بازگشت به نام خانوادگی اولیه و مبلغ 150،000 ریال برای تغییر نام خانوادگی فرزندان زیر 18 سال توسط دفاتر دریافت و به خزانه واریز می گردد.